Home LGGI Algemeen ANBI-status
ANBI-status PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door LGGI   
zaterdag, 21 april 2018 23:24

ANBI-status van het Limburgs Genealogisch en Geschiedkundig Informatiecentrum

LGGI is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom maakt het LGGI een aantal gegevens openbaar.

 

1. Naam van de instelling

Limburgs Genealogisch en Geschiedkundig Informatiecentrum

 

2. RSIN of fiscaal nummer

Het RSIN is: 816685605

 

3. Secretariaat

Dhr. W. Brassé

Postadres: Helstraat 69 6131 CZ Sittard

E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.


4. Bestuurssamenstelling

vacant, voorzitter

Dhr. W. Brassé, secretaris

Dhr. T. Geuns, penningmeester

Dhr. M. Pfeifer, lid

Dhr. H. Bär, lid

Dhr. G. Corten, lid

Dhr. P. Boselie, adviseur

 

5. Het beleidsplan

Het beleidsplan van de Stichting LGGI is vastgesteld voor de periode 2016-2019.

 

Doelstelling en resultaat

De stichting werkt reeds vele jaren aan het digitaal beschikbaar maken van genealogische gegevens. Met de hulp van een 80-tal vrijwilligers worden de kerkelijke parochieregisters toegankelijk en doorzoekbaar gemaakt. Via samenwerking met GENLIAS wordt er ook gewerkt aan het raadpleegbaar maken van de gegevens van de burgerlijke stand in Limburg. Deze werkzaamheden hebben geleid tot de oprichting en onderhoud van de website www.allelimburgers.nl .

Daarnaast is het project “Aezel Projek” opgericht met als doel de versnipperde bronnen via één toegang beschikbaar te maken. Samen met de lokale heemkundeverenigingen wordt een database gecreëerd met onder andere kadastrale, bevolkings- en genealogische gegevens. Voor dit omvangrijke project is een 3 jarenplan opgesteld voor de realisatie van een operationele internetomgeving om deze gegevens voor bedrijven en particulieren raadpleegbaar te maken. Dit heeft de volgende vorm:

- Eind 2016: Het beschikbaar krijgen van hard- en software voor een productie- en testserver met Aezel software ten behoeve van een elektronisch archief en het tonen van kaartmateriaal, stambomen en staatkundige geschiedenis.

- Eind 2017: De opbouw van een systeem waarbij een veelheid van erfgoedaanbieders hun eigen website en/of tentoonstelling kunnen maken en kunnen koppelen aan kaarten, stambomen en geschiedenis.

- Gedurende 2019: Het beschikbaar stellen van deze faciliteiten voor derden.

 

Fondsenwerving

De stichting spant zich in om fondsen te werven om haar doelstelling te kunnen verwezenlijken.

Hiervoor werft het gelden via:

- Bijdragen

- Subsidies van overheids- en particuliere instellingen

- Schenkingen, erfstellingen en legaten

- Andere baten, zoals vergoedingen voor geleverde diensten en inkomsten uit publicaties

 

De werving van fondsen gebeurt door in brede kring bekendheid te geven aan het bestaan en de doelstellingen van de stichting.

 

Vermogensbeheer

Het vermogen van de stichting is ondergebracht op een bankspaarrekening.

 

Bestedingsplan

Een deel van het vermogen wordt gereserveerd voor het aanschaffen van IT hardware. Hiermee kunnen de gegevens die verwerkt worden in het Aezel Projek via eigen beheer digitaal toegankelijk gemaakt worden. Het resterende deel wordt gebruikt om deze gegevens en de reeds bestaande website toegankelijk te houden.

 

6. Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

 

7. Doelstelling

De stichting heeft als doel het aanleggen van een bronnenverzameling voor genealogisch, geschiedkundig en erfgoed-onderzoek en deze toegankelijk te maken voor onderzoekers. Ze produceert hulpmiddelen voor genoemd onderzoek en stimuleert, helpt bij of neemt ter hand publicaties op genealogisch en/of geschiedkundig gebied in welke vorm dan ook (artikel 2 van de Statuten). De stichting tracht het doel onder meer te bereiken door het stimuleren van de beoefening van de geschiedkunde en genealogie in de meest uitgebreide zin van het woord. Er wordt daarom gewerkt aan het digitaliseren van bronnen en de resultaten daarvan via informatiedragers of een digitale infrastructuur beschikbaar te stellen voor onderzoekers. Hieronder valt onder andere het scannen van originele bronnen en deze scans opslaan op raadpleegbare media. Er wordt samengewerkt met instanties die dezelfde doelstellingen hebben of behulpzaam kunnen zijn bij het realiseren van de doelstellingen.

 

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het bestuur heeft viermaal vergaderd: op 29 januari, 2 april, 26 juni en 9 oktober.

 

De genealogische website allelimburgers.nl is voortgezet en op verzoek worden inlogcodes voor toegang tot scans in hoge resolutie verstrekt. Er zijn in 2018 54 inlogcodes uitgegeven.

 

Het AEZEL project kent de volgende activiteiten;

Inrichten van een raadpleegomgeving voor de kadastrale minuutplans en de daarbij behorende oorspronkelijk aanwijzende tafels.

Begeleiden van de werkgroep geschiedenis van het AEZELproject

Ontwikkelen van statistische overzichten op de in het systeem aanwezige verzamelingen.

Ontwikkelen van een algemeen datamodel dat zowel voor conventionele databanken kan worden gebruikt alsmede voor NoSQL (bigdata) structuren.

Opzetten van een proef m.b.t. het NoSQL datamodel in het concept van de algemene datastructuur als voorbereiding op een conversie van de gegevens van AlleLimburgers.

Uitwerken van een methodiek genaamd het nieuwe tekenen die kan worden gebruikt t.b.v. een complete kadastrale reconstructie

Mede initiëren en participeren en in samenwerking met het provinciaal bestuur van Limburg van een gemeenschappelijk cultuurbeleid

Instrueren en voorlichten van heemkunde verenigingen en gemeenten m.b.t. de mogelijkheden gebruik te maken van de AEZELstructuren

Stimuleren, inrichten en mede onderhouden van een vrijwilligersorganisatie bij De Domijnen in Sittard-Geleen zowel faciliterend op het gebied van materialen alsook het samenstellen van vereenvoudigde procedures en werkpakketten voor leden van de organisatie.

Cursorisch materiaal samengesteld m.b.t. alle mogelijke facetten m.b.t. het AEZELprojek en de beoefening van de streekgeschiedenis in het algemeen

Inrichting en beschrijving van een gehele werkomgeving op basis van freeware voor zowel Werkstation als Server te gebruiken door verenigingen en instanties die het AEZELmodel willen implementeren

Vrijwilligers bijeenkomsten door zowel Belgisch als Nederlands Limburg

Regelmatige technische besprekingen (2x per jaar in grote samenstelling, incidenteel m.b.t. detailoplossingen) met o.a. de werkgroep Mierlo in Noord Brabant.

 

9. Financiële verantwoording

Financiële verantwoording per 31 december 2018

 

31 december 2018

Betaalrekening

€   1474,19

Spaarrekening

€   2407,45

 

Exploitatie overzicht 2018

Baten

 

Boekenverkoop

€ 420,67

Toegangscodes

€ 260,00

Rente spaarrekening

€    0,00

Lasten

 

Internet/webhosting

€ 1495,08

Kantoor/bank/kadaster

€   178,88

Onkostenvergoeding

€     23,50

Resultaat € -1016,79