GRISnews nummer 27 Afdrukken
zaterdag, 17 mei 2008 17:16

Redactie: Jo Hoen, Wilhelminastraat 16/27, 6131 KN Sittard

Tel. 046-4373876

Internet: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

File 027 d.d. 18 mei 2008

Bijeenkomst van 5 april
was een groot succes. Twintig vrijwilligers verzamelden zich in Stein in onze nieuwe lokatie, Kruisstraat 15, waar ze werden ontvangen met koffie en vla. Het was een aangenaam weerzien voor de vele “oude” bekenden.

Het officiële programma begon met de bekendmaking met het nieuwe bestuur. De voorzitter kon helaas niet aanwezig zijn, maar de andere bestuursleden waren er wel. Er volgden wat mededelingen door Jo Hoen, over het coördinatorschap van Tom Geuns (voor Noord- en Midden-Limburg) en Jo Hoen voor Zuid-Limburg. We willen proberen de activiteiten nieuw leven in te blazen, o.a. door regelmatige bijeenkomsten.

Er bestaan plannen om met de verzamelde gegevens Internet op te gaan. Dat in samenwerking met RHCL en BLAT. Maar het concretiseren blijkt een zaak van lange adem.

In dat verband gaan we ons vooral toeleggen op correctie van de al ingevoerde gegevens. En op het dichten van de gaten in ons totale bestand.

Arie Marchal

demonstreerde de eerste versie van een correctieprogramma, waardoor het mogelijk is om op vrij eenvoudige wijze duidelijke fouten op te sporen, zoals verkeerde data, of bijvoorbeeld door het sorteren op frequentie van namen. Als in een bestand van 6000 voornamen de naam Anan maar een keer voorkomt, zal het wel Anna moeten zijn. En zo zijn er nog meer “trucs” . [ Twee vrijwilligers zijn al met het programma aan de slag!] Arie is ook bezig met het ontwikkelen van een nieuw invoerprogramma dat los van andere programma’s kan werken en een website waarop men in-gevoerde bestanden kan uploaden. Zie ook onze website www.lggi.nl

Daarna kwam Mart Pfeifer aan de beurt die iets vertelde over een nieuw project dat we zijn gestart. Van hem ontving ik de volgende tekst:

Korte beschrijving m.b.t. bewoningsgeschiedenis van Sittard en Elsloo.

Sedert enige tijd zijn er in de regio contacten tussen diverse verenigingen en stichtingen betreffende het op elkaar afstemmen van projecten. Hiertoe zijn verschillende initiatieven van elkaar overgenomen en zijn gezamenlijk mogelijkheden hieromtrent onderzocht. Eén van de opties is hierbij gebruik te maken van het programma HAZA Data inclusief de goederenmodule. Dit programma biedt talloze mogelijkheden om de geschiedenis van percelen, de bebouwing en de bewonersgeschiedenis te combineren met kadastrale plannen uit diverse perioden. Dit gaat zelf zo ver dat zelfs een drie dimensionale wandeling door de kaart tot de mogelijkheden behoort.

In het kader van dit project zijn vertegenwoordigers van de gemeente Sittard-Geleen en de deelnemende verenigingen en stichtingen naar een voorlichtings- c.q. werkavond van de gebruikersgroep HAZA Data goederen geweest. Hier zijn ook enkele technische aspecten aan de orde gekomen. Inmiddels heeft de voormalige Stichting Geschiedkunde “De Maaskéntj” (momenteel na fusie met de voormalige stichting Limburgs Genealogisch Archief samen de stichting Limburgs Genealogisch en Geschiedkundig Informatiecentrum, LGGI, vormend) het programma aangeschaft en is men gestart met de invoer.

Deze is echter vrij omslachtig. Wel is de gegevensstructuur dusdanig open dat relatief eenvoudig een algemeen gangbaar databasepakket uit het open source circuit met behulp van PHP benaderbaar wordt gemaakt om te kunnen werken in een besturingsprogramma onafhankelijke omgeving. Tevens is hierdoor de portabiliteit van gegevens gewaarborgd.

Momenteel wordt gewerkt aan eenvoudige gebruikersdatabases in deze omgeving waardoor gegevensinvoer op grote schaal kan gaan plaatsvinden. Gekozen is hierbij voor de zogenaamde Perceelsgewijze Kadastrale Legger waardoor het relatief eenvoudig wordt de “genealogie” van een perceel tussen 1819/1842 en de huidige situatie vast te leggen. (Vraag hierbij is hoe de gegevensstructuur van de moderne geautomatiseerde PKL leggers van de gemeenten eruit ziet; graag info hieromtrent zodat wij de gegevensstructuur in de basisvorm hieraan kunnen relateren).

Een tweede bron die gedigitaliseerd zal gaan worden vormen vaste vermeldingen van voor de tijd der Nederlanden (<1800). In het Sittardse betekent dit Lager Hebebuch, Cartularium etc. digitaliseren. In het Elsloose de cijnsregisters met gegevens tot aanvang 16e eeuw.

Ook hiervoor wordt een gegevensmodule ontwikkelt met eenvoudige tekstuele export.

Als basiskaart dienen de huidige gedigitaliseerde kadastrale plannen welke inmiddels door een medewerker van de gemeente Sittard-Geleen zijn toegezegd. Deze plannen kunnen, na onderzoek, via vaste ijkpunten op de oude kadastrale plannen uitgelegd worden over de moderne kaart.

Om dit voor diverse perioden te realiseren kunnen de kadastrale plannen 1819/1842 via de woonomgeving worden besteld. Voor Stein-Elsloo-Urmond is dit reeds gebeurd. Het Sittardse dient nog te gebeuren (enkel sectie F en de algemene Kaart zijn reeds privé aangeschaft).

Tevens dienen diverse kadastrale plannen welke zich nog in het Rijksarchief te Maastricht bevinden te worden ingescand. Actie dienaangaande zal wellicht het beste kunnen plaatsvinden via het Stadsarchief Sittard-Geleen.

De uit de PKL's verkregen info m.b.t. verkoop kan verder geconcretiseerd worden door de betreffende notaris te achterhalen. Een eenvoudige weg om dit te bepalen zijn vaak de notariële advertenties in de toenmalige dag- en weekbladen. Verkopen van huizen vonden vaak openbaar plaats waarbij de notaris ruim tevoren bekend maakte wanneer en waar dat zou gaan plaatsvinden. Op deze wijze kan vrij snel achterhaald worden welke notaris bepaalde panden/percelen heeft verkocht zodat opzoeken een stuk snelle verloopt.

Deze kranten zijn voor 1900 gedigitaliseerd op het Stadsarchief aanwezig. Een kopie voor de werkgroep zou welkom zijn om snel de gegevens voor 1900 te completeren.

Een goede bron om gegevens aan elkaar te relateren vormen de memories van successie. Ook deze zijn bij diverse archiefdiensten en/of verenigingen/stichtingen voorhanden en beschikbaar. De Memories van Successie zijn m.i. een van de meest onderschatte informatiebronnen welke te weinig wordt geraadpleegd bij genealogisch onderzoek; een zwaar onderschatte bron!

Kerkregisters en burgelijke stand t.b.v. genealogische info is voor een groot deel reeds aanwezig; dient echter wel nog deels gecontroleerd te worden. Zij vormen uiteraard een onmisbare bron om mogelijke familierelaties te achterhalen.

Adresseringen (huisnummeringen) zijn in de loop der tijd diverse malen aangepast. Hiervan zijn tot op heden geen onderlinge relaties bekend. Via gecombineerd onderzoek (van alle bovenstaande bronnen) kunnen deze relaties vastgelegd worden.

Math Heerschop, medewerker van het Stadsarchief Sittard-Geleen, heeft hier reeds voorbereidend werk verricht door enkele bevolkingslijsten met adresseringen uit te werken. Hij heeft deze t.b.v. het project ter beschikking gesteld.

Er zijn op diverse plaatsen fotocollecties aanwezig waaruit detailgegevens m.b.t. bebouwing kunnen worden opgetekend. De relevante foto's dienen gedigitaliseerd te worden zodat ze als afbeelding aan de betreffende percelen gekoppeld kunnen worden. Tevens kan via de digitale kopie bewerking plaatsvinden, gevelindelingen, maatverhoudingen etc. Hiertoe dient de scan op een voldoende hoge resolutie uitgevoerd te worden.

Bronnenonderzoek kan verder bijdragen tot het verlevendigen van de kaart. We denken hierbij aan beroepsgilden, bijzonderheden omtrent plaatselijke gebeurtenissen (1677, etc), burgemeestersrekeningen, etc, etc. Om dit te kunnen realiseren loopt momenteel een project in het Sittardse om het Bestuursarchief 1243-1798 te digitaliseren. De basisversie hiervan wordt in de komende weken afgerond. Na een controle en basisindeling ervan kan de werkgroep schriftelijke bronnen onuitputtelijk aan de slag met het gedigitaliseerde archief. Verder digitalisering van archieven welke op stapel staan voor de toekomst zijn: Gasthuisarchief Sittard; Magistraatsarchief Sittard.

Al met al een uitermate interessant project waarbij diverse disciplines elkaar kunnen ondersteunen en elkaar van aanvullende toegankelijke informatie kunnen voorzien. Vooral echter een project waarbij de rol van het Stadsarchief Sittard-Geleen als regionaal historisch centrum uitermate sterk wordt benadrukt.

 

Onderstaand een kort schema m.b.t. de bronnen en de plaatsing ervan in de tijd.

 

 
  Tijdsbalk kadaster artikel grisnews27

Dichter bij huis

In Stein is Louis Bours bezig met het bewerken van de gegevens van Elsloo. Stein staat ook op de nominatie. Daarbij wordt gretig gebruik gemaakt van de ervaring en kennis van het Sittardse project. Wellicht zien andere vrijwilligers ook wel kansen voor een project in hun eigen woonplaats.

Nieuwe bijeenkomst

Een nieuwe bijeenkomst voor vrijwilligers is gepland voor woensdagavond 17 september om 19.30 uur, weer in Stein. Deze Grisnews geldt als uitnodiging! Graag even melden of u komt.

Ligging

De Kruisstraat in Stein kruist de De Halstraat, waaraan de school ligt waarin het vroegere lokaal van SGM zich bevond. Vanaf de rotonde bij het winkelcentrum richting Meers, de derde straat rechts. Parkeren kan eventueel bij het winkelcentrum. Verder kan het aan de Gasthuisstraat. Dit is een parkeerplaats aan de Valderenstraat. Verder is parkeren mogelijk op de hoek Schuttekleef - Kruisstraat. We delen het pand met BO-TEK.

Vanaf het station Sittard vertrekt ongeveer elk half uur een bus naar het winkelcentrum in Stein. Daarvandaan is het nog ongeveer 10 minuten lopen naar Kruisstraat 15, via bovenstaande route.

Herhaalde oproep

Graag willen we weten wie nog met bepaalde registers bezig is en wie nog registers thuis heeft. We zijn bezig met de reorganisatie van onze administratie, maar daar hebben we uw hulp bij nodig. We sturen deze GRISNEWS nog aan alle ons bekende adressen, maar als u niet meer reageert, veronderstellen we dat u wilt stoppen.

Een aantal vrijwilligers heeft de vorige keer al gereageerd; die hoeven niet opnieuw te reageren.

Buitenland

Patrimonium Transcriptum Verlag maakt in Brühl scans van de kerkelijke registers in Nordrhein-Westfalen. Daarbij zijn er nogal wat van grensplaatsen in Duitsland en België. Onze stichting koopt die CD’s/DVD’s om ze ter beschikking te stellen van vrijwilligers die die plaatsen willen invoeren.

Hieronder volgt een lijst:

België
 Duitsland
 
Baelen Afden Frelenberg Saeffelen
Eupen Alsdorf Herzogenrath Uebach
Eynatten Bardenberg Höngen Waldfeucht
Henri-Chapelle Baesweiler Kleve Wassenberg
Kettenis Breberen Marienberg Wehr
Raeren Broich
Merkstein

 


Wie een van deze plaatsen wil invoeren, gelieve contact op te nemen met Jo Hoen. Wie andere plaatsen zoekt ook!